Veľké prachy cover

MARKÍZA • MOMENTÁLNE SA NEVYSIELA•

PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA V PROPAGAČNO VEDOMOSTNEJ SMS SÚŤAŽI VEĽKÉ PRACHY

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „MARKÍZA - SLOVAKIA“) prostredníctvom spoločnosti A SMS, s.r.o., so sídlom Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B ako sprostredkovateľa spracováva osobné údaje, v rozsahu telefónne číslo za účelom zapojenia účastníka do Propagačno-vedomostnej súťaže VEĽKÉ PRACHY (ďalej len „Súťaž“), zaslanie spätnej SMS, zaslanie týždennej otázky, zapojenie do žrebovania o týždennú výhru, kontaktovanie vyžrebovaného účastníka, a to všetko v zmysle Pravidiel súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNEJ SMS súťaže - VEĽKÉ PRACHY, a teda účastníka ktorý sa zapojí do SMS hlasovania na území SR (ďalej len „SMS hlasovanie“). Uvedené údaje budú spracovávané po dobu prebiehania SMS hlasovania až po vyžrebovanie víťaza SMS hlasovania.

MARKÍZA – SLOVAKIA ďalej pri výhercoch týždennej výhry spracováva telefónne číslo, meno, priezvisko a bydlisko, a to za účelom kontaktovania výhercu, organizácie a koordinácie odovzdania týždennej výhry a zverejnenie výhercu v rozsahu krstné meno a mesto/obec v rámci vysielania programu Veľké Prachy a na stránkach www.velkeprachy.markiza.sk.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu telefónne číslo je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníkov v Súťaži ako aj pre účasť v žrebovaní. Spracovanie osobných údajov v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko a bydlisko je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie odovzdania týždennej výhry víťazovi Súťaže. V prípade ak víťaz týždennej výhry neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA nie je schopná zabezpečiť odovzdanie ceny pre víťaza.

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA osobné údaje nesprístupňuje iným osobám.

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Účastník SMS hlasovania má nasledovné práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov:
Má právo najmä:
1) na základe žiadosti, od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
2) na základe žiadosti, od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
3) na základe žiadosti, od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
    a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    b) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
4) na základe žiadosti, od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
    a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
   b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
    c) spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
5) na základe žiadosti, od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Veľké prachy – Osobné údaje“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.